Πλήρης Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική της BLUESTREAM SOLUTIONS ΕΠΕ όσον αφορά τη συνεχή βελτίωση της είναι:

  • Συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

  • Ενίσχυση των υφιστάμενων διαδικασιών ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις ορθές πρακτικές, όπως ορίζονται στο πρότυπο EN ISO 9001 και στα σχετικά πρότυπα

  • Επίτευξη και διατήρησή σε συνεχή βάση της πιστοποίησης ISO 9001

  • Αύξηση του επιπέδου προληπτικότητας (και της αντίληψης των ενδιαφερόμενων μερών για την προληπτικότητα) όσον αφορά την ποιότητα

  • Να καταστούν οι διαδικασίες και οι έλεγχοι ποιότητας πιο μετρήσιμοι προκειμένου να παρέχουν μια ορθή βάση για τεκμηριωμένες αποφάσεις

  • Επανεξέταση σχετικών μετρήσεων σε ετήσια βάση για να εκτιμηθεί κατά πόσον είναι σκόπιμο να αλλάξουν, με βάση τα συλλεγόμενα ιστορικά δεδομένα

  • Λήψη ιδεών για βελτίωση μέσω τακτικών συναντήσεων και άλλων μορφών επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη

  • Ανασκόπηση ιδεών για βελτίωση σε τακτικές συναντήσεις της διοίκησης, προκειμένου να ιεραρχηθούν και να αξιολογηθούν τα χρονοδιαγράμματα και τα οφέλη

Έκδοση 1, 25 Μαρτίου 2021