Πιστοποιήσεις ISO

ISO 27001 - Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

iso securityΗ BLUESTREAM SOLUTIONS Μ.Α.Ε. διαθέτει ένα εκτεταμένο και ισχυρό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πληροφοριών που αποτελείται από μια τεράστια γκάμα πολιτικών, διαδικασιών, ελέγχων και μέτρων. Η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών αποτελεί το θεμέλιο αυτού του προγράμματος και συνδέει όλες τις πολιτικές της εταιρίας που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών και την προστασία δεδομένων.

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρείας καλύπτει όλους τους τρόπους αναγνώρισης, ασφάλειας, διαχείρισης, χρήσης και διάθεσης πληροφοριών και φυσικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τα αποδεκτά πρωτόκολλα χρήσης, remote access, κωδικό πρόσβασης και κρυπτογράφηση. Για να διασφαλίσουμε ότι η σημασία κάθε τομέα ασφάλειας πληροφοριών δεν θα χαθεί ή θα είναι ασαφής, χρησιμοποιούμε ξεχωριστές πολιτικές και διαδικασίες για κάθε τομέα ασφάλειας πληροφοριών και, όπου ισχύει, παραπέμπουμε σε αυτές τις εξωτερικές πολιτικές σε αυτό το έγγραφο.

Όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών θα πρέπει να διαβάζονται και να αναφέρονται σε συνδυασμό μεταξύ τους, καθώς η σημασία, οι έλεγχοι και τα μέτρα τους συχνά αλληλεπικαλύπτονται. Οι πολιτικές και τα έγγραφα που αποτελούν μέρος του Προγράμματος Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρείας είναι:

 • Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

 • Πολιτική & Διαδικασίες Εκτίμησης Κινδύνων

 • Σχεδίου επιχειρηματικής συνέχειας

 • Πολιτική remote access και bring your own device (BYOD).

 • Πολιτική ελέγχου πρόσβασης και κωδικού πρόσβασης

 • Clear Desk & Screen Policy

 • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

 • Πολιτική διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

Για την αναγνωση της πολιτικης δείτε εδω

 

ISO 9001 - Πολιτική Ποιότητας

iso quality

Ως μια σύγχρονη επιχείρηση με όραμα για το μέλλον, η BLUESTREAM SOLUTIONS Μ.Α.Ε. αναγνωρίζει σε διοικητικό επίπεδο την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι η επιχείρησή της λειτουργεί ομαλά και χωρίς διακοπές προς όφελος των πελατών, των μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων.

Προκειμένου να παρέχει ένα τέτοιο επίπεδο συνεχούς λειτουργίας, η BLUESTREAM SOLUTIONS Μ.Α.Ε. έχει εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISMS) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για την Ασφάλεια Πληροφοριών, EN ISO 9001. Αυτό το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις για ένα ΣΔΠ που βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιτυχημένες πρακτικές.

Η λειτουργία του ΣΔΠ έχει πολλά οφέλη για την επιχείρηση, όπως:

 • Προστασία των ροών εσόδων και της κερδοφορίας της εταιρείας

 • Διασφάλιση της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες

 • Διατήρηση και ενίσχυση της μετοχικής αξίας

 • Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές αξιώσεις

Η BLUESTREAM SOLUTIONS Μ.Α.Ε. αποφάσισε να εφαρμόζει την πλήρη πιστοποίηση σύμφωνα με το EN ISO 9001, προκειμένου η αποτελεσματική υιοθέτηση της βέλτιστης πρακτικής ασφάλειας πληροφοριών να μπορεί να επικυρωθεί από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, τον Εγγεγραμμένο Φορέα Πιστοποίησης (EΦΠ).

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα συστήματα, τα άτομα και τις διαδικασίες που αποτελούν το σύστημα ποιότητας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντών, των εργαζομένων, των προμηθευτών και άλλων τρίτων που έχουν πρόσβαση στο σύστημα BLUESTREAM SOLUTIONS Μ.Α.Ε.

Λεπτομέρειες για τον αριθμό της τελευταίας έκδοσης για κάθε ένα από αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμες από το αρχείο καταγραφής τεκμηρίωσης ISMS.

Για την αναγνωση της πολιτικης δείτε εδώ