Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις εταιρικές εκδηλώσεις μας

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στις εταιρικές εκδηλώσεις μας

Το  έγγραφο αυτό αποτελεί σημείο ενημέρωσης των υποκείμενων των δεδομένων σύμφωνα με τον  2016/679 Κανονισμό ΕΕ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - General Data Protection Regulation, εφεξής GDPR). Η BLUESTREAM SOLUTION ΕΠΕ συμμορφώνεται πλήρως με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων. Αφιερώστε τον απαιτούμενο χρόνο για την ανάγνωση αυτής της πολιτικής σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στις εκδηλώσεις της εταιρείας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι η BLUESTREAM SOLUTIONS ΕΠΕ, με ΑΦΜ 998071751 και ΔOY Ζ’ Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στο 10ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, ΤΚ: 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης και  τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2310 474296.

Είδη Προσωπικών δεδομένων – Σκοπός επεξεργασίας

Η BLUESTREAM συλλέγει δεδομένα για τις εταιρικές εκδηλώσεις. Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις μας, σας ζητάμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο,  ηλεκτρονική διεύθυνση και επαγγελματικός τίτλος εταιρείας). Η παροχή των δεδομένων αυτών είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή σας. Κάποιες εκδηλώσεις καλύπτονται  φωτογραφικά, για το οποίο και ενημερώνεστε μέσω email. Πιο συγκεκριμένα:
Για την επικοινωνία και την αποστολή της ηλεκτρονικής πρόσκλησης της εκδήλωσης μας είναι απαραίτητο το email σας. Για την είσοδο σας στην εκδήλωση χρειάζεται το ονοματεπώνυμο σας και ο επαγγελματικός τίτλος σας.  
Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκδηλώσεων ενδέχεται να πραγματοποιείται φωτογράφηση. Το υλικό ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στον εταιρικό ιστότοπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) για την προβολής της εκάστοτε διοργάνωσης.  

Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα έως ένα (1) έτος.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης και β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σχετικά με τις εταιρικές εκδηλώσεις δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Δικαιώματα των υποκειμένων

Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτών.

Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση του υποκειμένου και έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει ελεύθερα, χωρίς να θιγεί τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού ανακαλέσετε. 

Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:  έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η BLUESTREAM παρέχει τη φορητότητα των δεδομένων δωρεάν, σε μορφή που θα επιτρέπει στο υποκείμενο να έχει πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσει και να τα επεξεργαστεί με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. 

Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων

Η άσκηση των δικαιωμάτων ή ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των εκδηλώσεων  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: dpo@bluestream.gr . Τα αιτήματα ικανοποιούνται εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή τους. Η BLUESTREAM καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση των αιτημάτων. Απαντήσεις στα αιτήματα και σχετικές πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, εκτός αν είναι υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα. Για την άσκηση των δικαιωμάτων απαιτείται ταυτοποίηση. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η BLUESTREAM εφαρμόζει όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα φυσικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα να παραμένουν ασφαλή και να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και η καταστροφή ή αλλοίωση τους. 

Πληροφορίες έκδοσης 

Η παρούσα δήλωση επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στον διαδικτυακο τόπο της BLUESTREAM.